DARMOWA DOSTAWA OD 150ZŁ * WYSYŁKA W 24H * Zamówienia do godz. 15:00 wysyłamy tego samego dnia!
Wersje językowe
REGULAMIN KONKURSU „Twój wzór na skarpetkach Banana Socks”

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs promocyjny (zwane dalej: „Konkursem” ), organizowany przez Banan Socks.

2. Organizatorem Konkursu jest Banana Family Sp. z o.o. Al. KEN 36/112b, 02-797 Warszawa (zwany dalej: „Organizatorem").

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 05.06.2019 do 15.06.2019, godz. 23.55.

5. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage`a Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/bananasockspl/ (zwany dalej: „Strona Konkursowa”).

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

7. Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania użytkowników, jak i promocja marki Banana Socks.


II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursów na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”).


III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU.

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik spełnić musi łącznie następujące warunki:

1) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na Stronie Konkursowej Organizatora,

2) wykonać zadanie konkursowe.

2. Spełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowi zgłoszenie (zwane dalej: „Zgłoszeniem Konkursowym”).

3. Zgłoszenie Konkursowe równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

4. Dostarczanie zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.

5. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

6. Zadanie konkursowe polegać będzie na przesłaniu w formie komentarza przy konkursowym poście propozycji kreatywnego wzoru jaki mógłby się znaleźć na skarpetkach.Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. Uczestnik ponosi osobistą odpowiedzialność za ww. naruszenia.

7. Organizator zastrzega, że dany użytkownik może opublikować tylko jeden komentarz przy poście konkursowym.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie jego trwania czuwać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej: „Komisja”), powołana na czas trwania Konkursu przez Organizatora.

9. Komisja na podstawie arbitralnej decyzji dokonuje wyboru zwycięzcy (zwanego dalej: „Zwycięzcą”) spośród Uczestników, którzy w sposób prawidłowy dokonali Zgłoszenia Konkursowego oraz wykonali zadanie konkursowe, odpowiadające wymogom i kryteriom Konkursu. Komisja, według własnego uznania, wybierze zwycięzcę konkursu, kierując się w szczególności takimi kryteriami jak: kreatywność i oryginalność wypowiedzi.


IV. NAGRODA KONKURSOWA.

1. Fundatorem nagrody w Konkursie dla jego Zwycięzcy (zwanej dalej: „Nagrodą”) jest Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie dla 1 wyłonionego Zwycięzcy jest zestaw z 3 dowolnych par skarpetek w dowolnym rozmiarze wybrane przez Zwyciężcę o wartości 70 zł.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I POWIADOMIENIE O WYGRANEJ.

1. Organizator poinformuje Zwycięzcę o przyznaniu Nagrody na tablicy głównej swojego fanpage`a w dniu 20.06.2019 r., o godz. 12:00.

2. W terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia publikacji przez Organizatora danych Zwycięzcy w sposób opisany w pkt V.1. Regulaminu (do 28.06.2019 r.), Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić chęć odebrania nagrody w wiadomości prywatnej adresowanej do Organizatora Konkursu.

3. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na Stronie Konkursowej wyników Konkursu wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody.

7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest powiadomić Organizatora o tym fakcie w terminie i w sposób wskazany w pkt V.2. Regulaminu.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz zamieszczenie tych danych, jak również nadesłanego zadania konkursowego na fanpage`u serwisu społecznościowego Facebook Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Konkursów jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach oraz na potrzeby przeprowadzania Konkursu, tj. w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i wydania Nagrody.

4. Uczestnik udostępniający dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Udział w Konkursie, w tym podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, jak i wysyłanie ewentualnej Nagrody.

VII. ZASTRZEŻENIA.


1. Organizator ma prawo wykluczać z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem.

2. Organizator może w szczególności wykluczać z udziału w Konkursie osoby prowadzące działania naruszające interesy Organizatora lub jego dobra osobiste, osoby, które dokonają wielokrotnej liczby Zgłoszeń, a także Uczestników, których zgłoszenia zostaną uznane przez Organizatora jako zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, niestosowne lub wulgarne. Zadania konkursowe, które naruszają postanowienia pkt VII, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu z ważnych powodów, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie Uczestników, w szczególności w zakresie zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na fanpage`u w serwisie społecznościowym Facebook Organizatora.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis społecznościowy Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzony przez serwis społecznościowy Facebook.


VIII. REKLAMACJE.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacje dotyczące Nagród można składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw. W razie sporu, powinien być on rozstrzygnięty w sposób polubowny.

2. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy i na drodze negocjacji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z błędami technicznymi wynikającymi z pracy komputerów i innych urządzeń elektronicznych Uczestników, jak również ich serwerów, dostawców linii telefonicznych oraz sieciowych.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl